Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานดันท่อประปา บริเวณคลองสำโรง

บริษัท ที่เอสวีฯ ได้ทำการก่อสร้างบ่อดันคอนกรีต และวางท่อประปาขนาดใหญ่ บริเวณคลองสำโรง ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ (เลขที่สัญญา รทป.16) ของการประปานครหลวง (เลขที่สัญญา กงค. 9/2550) ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ ครับ Cool

งานรื้อท่อเก่าและวางท่อประปาใหม่

  • ท่อ Ø 1,200 mm. (SCP) ความยาว 245 m. (Pipe Jacking Method)
  • ท่อ Ø 1,000 mm. (ST) ความยาว 40 m.
  • บ่อดันคอนกรีตขนาด 2.5x6x8m จำนวน 2 บ่อ
  • บ่อรับ Sheet Pile ขนาด 3x6x8m จำนวน 1 บ่อ

Details

Type งานดันท่อประปา
Location คลองสำโรง ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ
Year 2550
Owner ประปานครหลวง
Project Value -