Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานดันท่อประปา บริเวณคลองขุด-บางกระบือ

บริษัท ที่เอสวีฯ ได้ทำการก่อสร้างบ่อดันคอนกรีต และวางท่อประปาขนาดใหญ่ บริเวณถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี สมุทรปราการ ของการประปานครหลวง (เลขที่สัญญา กงค. 9/2550) ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ ครับ Cool

งานรื้อท่อเก่าและวางท่อประปาใหม่

  • ท่อ Ø 1,500 mm. (SCP) ความยาว 36m.
  • ท่อ Ø 1,000 mm. (SCP) ความยาว 319.50m. (Pipe Jacking Method)
  • ท่อ Ø 1,000 mm. (ST) ความยาว 62.90m.
  • ท่อ Ø 300 mm. (ST) ความยาว 54.50m.
  • ท่อ Ø 300 mm. (PVC) ความยาว 341.30m.
  • บ่อดันคอนกรีตขนาด 3x8x10m จำนวน 2 บ่อ
  • บ่อรับคอนกรีตขนาด 3x4x10m จำนวน 2 บ่อ

Details

Type งานดันท่อประปา
Location ถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
Year 2550
Owner ประปานครหลวง
Project Value -