Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย พร้อมรางระบายน้ำตัวยู จากบริเวณคลองมะไฟหวาน(หมู่บ้านสมชาย) ถึงปากซอยบางกรวย-ไทรน้อย 7

งานปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย  พร้อมรางระบายน้ำตัวยู จากบริเวณคลองมะไฟหวาน(หมู่บ้านสมชาย) ถึงปากซอยบางกรวย-ไทรน้อย 7

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองบางกรวย

มูลค่างาน         : 21,872,412.71 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระยะเวลา         : 1 ตุลาคม 2558 ถึง 27 มิถุนายน 2559

Details

Type งานปรับปรุงถนน
Location ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
Year 2559
Owner เทศบาลเมืองบางกรวย
Project Value 21,872,413