Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานติดตั้งประตูน้ำชนิดลิ้นปีกผีเสื้อของท่อประธาน และงานเกี่ยวข้อง

งานติดตั้งประตูน้ำชนิดลิ้นปีกผีเสื้อของท่อประธาน และงานเกี่ยวข้อง

เจ้าของโครงการ : การประปานครหลวง

มูลค่างาน         : 10,588,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระยะเวลา         : 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2560

Details

Type งานติดตั้งประตูน้ำ
Location -
Year 2560
Owner การประปานครหลวง
Project Value 10,588,000