Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของกรมทางหลวง

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของกรมทางหลวง สัญญา PITRR-703

ผู้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้ายูเอ

มูลค่างาน 56,016,146.01

Details

Type วางท่อประปา
Location ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก
Year -
Owner กิจการร่วมค้ายูเอ
Project Value 56,016,146