Thai | Enlish

ผลงานของเรา

งานก่อสร้างวางท่อประปาโดยวิธีขุดขวาง PITRR-701 (ABAC)

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.34 (กม.ที่26) เชื่อมกับทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ตอนที่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่PITRR-701 ของการประปานครหลวง (หจก.โชคชัยการโยธา)       โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างวางท่อประปาโดยวิธี ขุดวาง

ท่อ ST ขนาด 800 มม.             ปริมาณ 4,189.49 เมตร

ท่อ PVC ขนาด 400 มม.           ปริมาณ      86.20 เมตร

ท่อ HDPE ขนาด 800 มม.         ปริมาณ      27.00 เมตร

ท่อ PVC ขนาด 300 มม.           ปริมาณ 5,845.80 เมตร

ท่อ ST ขนาด 300 มม.             ปริมาณ 1,606.47 เมตร

Details

Type วางท่อประปา
Location ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ที่26)
Year -
Owner การประปานครหลวง(หจก.โชคชัยการโยธา)
Project Value -